Escola Oficial Idiomes La Seu d'Urgell
Esteu a: Inici, Cursos, Idiomes
Mida text  A  A

IDIOMES

ACCESSOS RÀPIDS


Centre Públic Delegat
Sort
Centre Públic Delegat
Puigcerdà
Francès
Cursos

Avaluació i Proves de Certificació

DECRET 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial. Capítol VII Article 14 Avaluació i pas de curs 14.1 L'avaluació dels aprenentatges de l'alumnat té com a referència les competències pròpies dels nivells d'ensenyament establertes, així com els objectius generals i per destreses, comuns a tots els idiomes, fixats en el currículum per a cada nivell, i concretats, per cursos, en les respectives programacions didàctiques. 14.2 S'entén com a avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat el seguiment sistemàtic, continu i global de tot el procés. 14.3 S'ha d'informar periòdicament l'alumnat sobre els resultats obtinguts en el procés de valoració del seu rendiment acadèmic. 14.4 Al final de cada curs, la qualificació global de l'alumnat serà d'apte/apta, seguida de la puntuació numèrica en el cas dels ensenyaments de nivell intermedi i avançat, o de no apte/no apta. 14.5 L'alumnat que hagi obtingut una avaluació positiva al final d'un curs pot passar al curs següent del mateix nivell. Article 16 Proves de certificació 16.1 Les proves específiques de certificació dels nivells intermedi i avançat a què es refereixen els articles 11 i 13 són comunes a tot Catalunya, i la seva organització i continguts els regula el Departament d'Educació, el qual ha de dur a terme almenys una convocatòria anual de tots els idiomes que s'imparteixen.


Visitar enllaç
Assistència a classe

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2011 per la qual s’aprova el document per a l’organització i el funcionament de les escoles oficials d’idiomes per al curs 2011-2012: 18. Assistència dels alumnes L’assistència dels alumnes a les classes és obligatòria [art. 22.1.a) de la Llei d’educació]. En el marc de les normes d’organització i funcionament del centre, s’establirà un sistema de seguiment i control d’assistència dels alumnes que prevegi els aspectes següents: • El control diari de l’assistència de l’alumne/a a classe per part del professor corresponent, i la comunicació del professor a la direcció del centre de les faltes d’assistència dels alumnes. • La pèrdua del dret a l’avaluació contínua dels alumnes que tinguin absències superiors al 35% del temps lectiu. Aquests alumnes només podran presentar-se a una prova de final de curs. Els dos punts anteriors s’entenen sens perjudici del que puguin disposar les normes d’organització i funcionament del centre en aplicació de l’article 37.4 de la Llei d’educació i dels articles 23, 24 i 25 del Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius.


Instagram Twitter Moodle Epergam Google Classroom EOI La Seu
Català  |  Español

EOI · Escola Oficial d'Idiomes de La Seu d'Urgell
C. Capdevila 29, 1r
25700 La Seu d'Urgell (Lleida)
T 973 35 44 46 F 973 35 42 78
contacte  •  mapa web  •  vincles d'interès  •  faq's  •  política de privacitat  •  avís legal  •  Política de cookies