Escola Oficial Idiomes La Seu d'Urgell
Esteu a: Inici, Secretaria, Gestions administratives
Mida text  A  A

ACCESSOS RÀPIDS


Centre Públic Delegat
Sort
Centre Públic Delegat
Puigcerdà
Gestions administratives
Secretaria
Què estàs buscant?

Model d'instància

Model en blanc

Descarregar document

Beques

Des de l'espai web del Departament d'Ensenyament trobareu informació de les diferents modalitats de beques i ajuts que pot demanar l'alumnat de les EOI.

Veure enllaç

Trasllat d'expedient

El trasllat només es pot fer en període lectiu.
El termini per efectuar els trasllats de matrícula viva finalitzarà l'últim dia lectiu del mes de febrer.
La sol·licitud de matrícula es farà al centre de destinació mitjançant el model "Sol·licitud de trasllat d'expedient" i quedarà condicionada a la disponibilitat de places en aquest centre. La documentació que caldrà aportar serà el full de pagament de la matrícula efectuada en el centre d'origen.

Descarregar document

Devolució de les taxes i els preus públics

Els alumnes que desitgin sol·licitar la devolució, hauran d’accedir a https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/devolucio-ingressos-indeguts des d’on podran omplir el formulari de sol·licitud i enviar-lo directament al Servei de Gestió Pressupostària per a la seva tramitació.

Les sol·licituds de devolució motivades per la renúncia dintre del termini previst en les instruccions d’inici de cada curs acadèmic, han d'anar acompanyades:

> Còpia dels justificants de l'ingrés (en el cas de pagament duplicat, còpia dels dos justificants)

>El full de renúncia a la matrícula signat per l'alumne/a i registrat (amb data i segell) per l'EOI

>Documentació que acrediti el dret a la devolució de l'ingrés (si s'escau)

Adjunt trobareu el full de renúncia a la matrícula i el full de devolució de l'ingrés per accés a la plataforma i material didàctics, que caldrà omplir i presentar a la secretaria de l'escola.

Descarregar document

Expedició de títols

> Durant el mes de SETEMBRE, no es tramitaran certificacions

CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC A2 I NIVELL INTERMEDI B1:

El certificat es podrà demanar presencialment a la secretaria de l'escola o bé per correu electrònic. Serà imprescindible facilitar una còpia del DNI/NIE/Passaport. 

▪ CERTIFICAT DE NIVELL INTERMEDI B2 I DE NIVELL AVANÇAT C1:

Per sol·licitar el certificat, cal abonar les taxes d'expedició. El full de pagament de taxes us serà lliurat per la secretaria de l'escola, presentant el vostre DNI o bé iniciar els tràmits en línia. En cas de família nombrosa, família monoparental, víctimes del terrorisme, i discapacitació igual o major al 33%, caldrà presentar original i còpia de la documentació acreditativa que us dóna dret a reducció de taxes. 

» En cas que la persona que vingui a recollir el certificat no sigui el titular, caldrà presentar el model d'autorització que trobareu en el document adjunt, amb les còpies dels documents d'identitat tant del titular com de la persona autoritzada.

Descarregar document

Justificació d’absències a les classes

Les faltes d’assistència es justificaran directament al professorat, que és qui controla diàriament l’assistència. Cal fer arribar al professorat del centre la documentació que cregueu oportuna per tal de justificar el motiu de les absències. És responsabilitat de l’alumnat saber el nombre d’absències que ha fet.

Descarregar document

Autorització sortida del centre - ALUMNAT MENOR D'EDAT

Autorització de sortida del centre o a no acudir-hi en cas d’absència del professorat per a l'alumnat menor d'edat. Si l'escola no disposa d'aquest document, en cas d'absència del professorat, l'alumnat menor d'edat haurà de restar al centre durant l'horari de classes.

Descarregar document

Justificació absències - ALUMNAT MENOR D'EDAT

L’alumnat menor d’edat, ha de justificar totes les absències i retards a classe.

Descarregar document

comunicació relativa als alumnes majors de 14 anys però menors d'edat: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l'aula

Descarregar document

Comunicació d'absència al centre - ALUMNAT MENOR D'EDAT

Comunicació anticipada de sortida o de falta d’assistència a les classes per motius justificats. L’alumnat menor d’edat, ha de justificar totes les absències i retards a classe.

Descarregar document

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius (per a alumnes menors de 18 anys)

Descarregar document

Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys

Descarregar document

Atenció al públic


Per realitzar qualsevol gestió administrativa, us heu d'adreçar a la secretaria de l'escola:Tel. 973 354 446

Fax 973 354 278

a/e. eoilaseudurgell@xtec.catInstagram Twitter Moodle Epergam Google Classroom EOI La Seu
Català  |  Español

EOI · Escola Oficial d'Idiomes de La Seu d'Urgell
C. Capdevila 29, 1r
25700 La Seu d'Urgell (Lleida)
T 973 35 44 46 F
contacte  •  mapa web  •  vincles d'interès  •  faq's  •  política de privacitat  •  avís legal  •  Política de cookies